Platform Economy Summit

Berlin - Germany

November 2018

Platform Strategy Summit

July 2018

Boston – USA

Platform Strategy Summit

July 2017

Boston – USA

Social Business Forum

July 2016

Milano – Italy